Bibliotecă

Anul 1977 a însemnat actul de naştere al Liceului de chimie industrială nr. 4 Vaslui – aşa cum s-a impus în conştiinţa vasluienilor actualul Liceu Teoretic “Emil Racoviţă”. La înfiinţarea sa, liceul nu dispunea de o bibliotecă. Baza materială, ca la orice început era precară, dotarea urmând să fie realizată de Ministerul Industriei Chimice şi de CFS Vaslui.

Începând cu septembrie 1978 s-a demarat constituirea fondului de carte pentru bibliotecă, în acest prim an fiind achiziţionate 1081 volume, în general literatură de specialitate necesară inginerilor şi maiştrilor instructori, care erau, de asemenea, la un început de drum ca şi instituţia. Fondul de carte s-a îmbogăţit constant, s-au diversificat colecţiile, astfel că s-a ajuns la un număr de aproximativ 6700 volume în anul 1990. Progrese s-au înregistrat şi în privinţa numărului de cititori. Astfel, de la doar 87 cititori înregistraţi în primul an de funcţionare, în câţiva ani s-a ajuns la un număr de 700 – 800 utilizatori/an, adică aproximativ 80-90% din numărul total al elevilor.

Începutul a fost dificil şi din cauza lipsei din organigramă a postului de bibliotecar, activitatea de bibliotecă fiind realizată prin cumul sau prin voluntariat de către profesorii de limba română. Abia din anul 1991, când liceul şi-a schimbat filiera din industrial în teoretic, când au apărut profilurile uman şi real şi specializările, a fost inclus în schema de personal postul de bibliotecar şi a apărut practic o bibliotecă organizată conform normelor. Tot acum, pentru organizarea bibliotecii a fost distribuit un spaţiu adecvat necesităţilor şi fondului de carte.

După 1990 liceul intră în etapa a II-a a existenţei sale şi odată cu instituţia şcolară şi biblioteca. Profilurile şi specializările s-au schimbat substanţial, a dispărut pregătirea tehnologică, deci şi cadrele tehnice (ingineri, maiştri instructori etc.) accentul punându-se acum pe formarea unei culturi generale solide, care să permită absolvenţilor liceului nostru accederea cu succes spre învăţământul superior. Schimbarea statutului în liceu teoretic a însemnat diferenţierea în clase de matematică – informatică şi ştiinţe ale naturii, filologie şi ştiinţe sociale. S-au modificat şi solicitările privind documentarea, necesităţile de instruire şi preocupările pentru lectură ale beneficiarilor. În ultimii ani se pare că elevii şi părinţii lor s-au convins că fără o cultură generală solidă, nu se poate progresa pe plan individual şi la nivelul întregii societăţi.

Biblioteca Liceului Teoretic “Emil Racoviţă” este parte integrantă a procesului de instruire, formare şi educare. Este o bibliotecă cu caracter enciclopedic răspunzând cerinţelor de informare, documentare, lectură, recreere şi studiu ale elevilor şi cadrelor  didactice, didactice auxiliare şi nedidactice din şcoală.

Biblioteca a fost modernizată de-a lungul anilor (ultima modernizare fiind finalizată în prima parte a anului 2007) în conformitate cu proiectul de reabilitare, când s-a înlocuit şi mobilierul, este dotată cu 2 calculatoare, unul pentru uzul bibliotecarului şi unul pentru beneficiari, conectate la Internet, videoproiector şi imprimantă.

Începând cu anul 2008 s-a optat pentru deschiderea serviciilor pentru public cu program în schimburi, dimineaţă şi după amiază.  S-a recurs la această soluţie pentru a egaliza pentru elevi accesul la sursele de informare şi la serviciile de bază, dat fiind că elevii din ciclul inferior au program după amiaza şi erau dezavantajaţi sub aspectul timpului efectiv când puteau accesa colecţiile bibliotecii. Programul de lucru al bibliotecarei este: luni, miercuri, vineri 800 – 1600 ; marţi, joi 1200 – 2000.

Biblioteca este găzduită într-un spaţiu adecvat, care însumează 110 m2 , repartizat în sala de lectură şi centrul de împrumut. Biblioteca deţine în prezent circa 16000 volume, care acoperă aproape toate domeniile de interes ale utilizatorilor. Utilizatorii au la dispoziţie o sală de lectură cu acces direct la documente (cu 40 de locuri), care deţine surse de informare generale (enciclopedii, dicţionare, lexicoane etc.) şi surse specializate reprezentate de tratate şi publicaţii seriale. Sala de lectură include şi depozitul de carte, spaţiul fiind suficient de mare pentru a permite această organizare. Sala pentru activitatea cu cititorii este prevăzută şi cu dotările necesare pentru organizarea de expoziţii, mese rotunde, activităţi de promovare etc.

Dar biblioteca înseamnă şi o diversitate de acţiuni şi evenimente organizate în acest spaţiu: redacţia revistei “Spre Sud” a liceului, implicare în proiectele educaţionale ale şcolii, simpozioane, lansări de carte şi multe alte activităţi născute din dorinţa bibliotecarului de promovare a educaţiei, cu tot ce înseamnă acest concept.

Biblioteca trebuie să ştie ce servicii şi produse doresc utilizatorii, atât din punctul de vedere al conţinutului, cât şi al modului de furnizare al acestora.  Astfel, programul pentru utilizatori a fost adaptat tocmai pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor; utilizatorii cu solicitările lor sunt implicaţi activ în restructurarea serviciilor existente şi în planificarea celor noi; biblioteca oferă, de multe ori, utilizatorilor săi experienţe neaşteptate, pentru toate categoriile de servicii furnizate, cu scopul atragerii acestora.

Biblioteca răspunde nevoilor şi împlineşte aşteptările comunităţii pentru care aceasta a fost creată şi pe care o deserveşte. Putem clasifica serviciile oferite utilizatorilor de către biblioteca şcolară astfel:

  • Servicii informaţionale: acces liber la toate documentele din colecţii; consultarea documentelor în sala de lectură; împrumut de documente la domiciliu; prelungirea termenului de împrumut peste cele 2 săptămâni din regulamentul de funcţionare; consultarea unor publicaţii electronice pe CD sau DVD; acces gratuit la Internet; servicii de informare şi cercetare bibliografică.
  • Activitate bibliografică şi asistenţă informaţională (furnizarea de informaţii faptice, cercetări bibliografice tematice)
  • Servicii de asistenţă şi îndrumare: asistenţă în identificarea publicaţiilor; formarea beneficiarului în vederea utilizării tehnologiilor moderne de regăsire a informaţiilor; îndrumarea şi orientarea elevilor către lecturile şi cărţile de valoare, care să respecte programa şcolară şi recomandările profesorilor.
  • Servicii culturale: manifestări culturale ocazionate de marcarea unor evenimente; expoziţii de carte; crearea unei oferte culturale pentru tineri şi a unui sistem de facilitare a accesului acestora la diversele manifestări culturale, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană «N. M. Spătarul ».
  • Implicare în procesul educaţional: gestionarea manualelor gratuite; dosare cu programele şcolare la discipline; metodologii pentru elevi (bacalaureat, atestate, certificate de competenţe etc.) dar şi pentru cadrele didactice (grade didactice, gradaţii de merit etc.)
  • Alte servicii specifice: coordonarea redactării revistei liceului, sprijinirea pregătirii elevilor pentru participarea la diferite concursuri şcolare, activităţi şi concursuri extracurriculare etc.

Biblioteca este un punct de inflexiune al locurilor de cunoaştere, de la care activitatea mentală (şi comportamentală) trebuie să simtă o schimbare. Un schimb de idei în spaţiul bibliotecii, schimb susţinut de materiale din cadrul sălii de lectură şi centrului de împrumut, ca şi de estetica orientată spre reflecţie şi profunzime, tinde să fie un eveniment ideatic pentru orice participant. Bibliotecarul este nu numai păstrătorul unei comori nepreţuite, el este şi mijlocitorul unor evenimente centrate pe schimb de valori mentale, el participă nemijlocit la eveniment, căci este sursa de cunoaştere.

Dar aceste idei nu pot prinde contur real decât cu sprijin şi colaborare. Partenerii bibliotecii şcolare în tot acest demers de optimizare a activităţii şi de dezvoltare sunt:

  • Elevii de toate vârstele, care devin din utilizatori, promotori ai propriei dezvoltări intelectuale;
  • Cadrele didactice de toate specializările, dar mai ales profesorii de limba română şi informatică;
  • Reprezentanţii părinţilor, prin implicarea pe care o au în buna desfăşurare a procesului de educaţie de care beneficiază copiii lor.

EXEMPLE DE EVENIMENTE DERULATE ÎN BIBLIOTECĂ:

ACTIVITATEA METODICO-ŞTIINŢIFICĂ SEMESTRIALĂ A BIBLIOTECARILOR ŞCOLARI – 15 noiembrie 2013

 

« De la mitul lui Sisif la mitul lui Camus » aniversare 100 de ani de la naşterea scriitorului şi eseistului francez – laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1957 – Albert Camus

« La judecata lui Iuppiter » – teatru şcolar cu elevii clasei a X-a E

Colinde de Crăciun pregătite pentru participarea la evenimentul organizat la Silver Mall – 2013 decembrie

Concursul de interpretare Arta actorului – „ProART Vaslui” cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului

Trupa de teatru NEO (2008)